::: Simak berbagai info menarik melalui twitter dan facebook Ltn Pcnu Klaten Info pemasangan iklan, hubungi email ltnklaten@gmail.com :::

Website Resmi PCNU Kab. Klaten

NU Klaten Pelopori Pertanian OrganikNU Klaten - Warga NU mayoritas berada di pedesaan dan mata pencaharian masyarakat desa adalah petani. Maka tepatlah jika Mbah Hadlatussyaikh Hasyim Asy'ari pernah ngendika: "Pak Tani itulah Penolong Negeri". Berdasar atas dhawuh dan semangat itulah, Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) Kabupaten Klaten menggelar Workshop Pelatihan Pengembangan Pertanian Organik, Rabu 25 September 2019, pukul 08.00 WIB - selesai di Sanggar Kebangsaan Klaten, Sumber, Trucuk, Klaten.

"Pertanian NU di Klaten bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Klaten dan sekitarnya. Seharusnya, petani itu mengatur negara. semua pangan yang menyediakan petani. Bagaimana Panjenengan sedaya dapat ilmu lalu dipraktekkan. Kita manfaatkan tanah-tanah wakaf yang dimiliki oleh NU. Ini kepentingan kita semua, untuk masa depan kita semua. Tanah saat ini rusak dengan kimia, hasilnya juga tidak menggembirakan dengan kimia maka marilah beralih ke organik." ungkap Mujiburrahman, Ketua Tanfidziyah PCNU Klaten dalam sambutannyaHadlatusysyaikh KH Hasyim Asy’ari adalah ulama yang memiliki perhatian kepada kaum tani, pada keseburan tanah, serta menyerukan kepemilikan tanah. Ketahuilah, kakek Gus Dur itu telah menulis tentang pertanian dengan judul KEOETAMAAN BERTJOTJOK TANAM DAN BERTANI, dengan judul kecil Andjoeran Memperbanyak Hasil Boemi dan Menjoeboerkan Tanah, Andjuran Mengoesahakan Tanah dan Menegakkan Ke’adilan. Tulisan satu halaman itu dimuat majalah Soera Moeslimin Indonesia No. 2 Tahun ke-2, 19 Muharom 1363.

Mengutip tulisan Muntaha dari kitab Amalil khuthaba, Mbah Hasyim menulis:
”Pendek kata, bapak tani adalah goedang kekajaan, dan dari padanja itoelah Negeri mengeloearkan belandja bagi sekalian keperloean. Pa’ Tani itoelah penolong Negeri apabila keperloean menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa’ Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja oentoek mengerdjakan sekalian keperloean Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng (ta’ soedi menolong) pada negeri; dan Pa’ Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat  negeri didasarkan.”Acara ini menghadirkan KH. Suroso Abdul Malik, selaku Ketua LPPNU Jawa Tengah, KH. Musthofa, Ahli Pertanian Nasional yang juga tim LPPNU Jawa Tengah dan tim LPPNU Jawa Tengah lainnya. (Wardiyono/Min)
Tag : Lembaga, LPPNU
0 Komentar untuk "NU Klaten Pelopori Pertanian Organik"

Back To Top